Handledning

Jag arbetar med olika former av handledning och har erfarenhet av att handleda personal individuellt och i grupp inom psykiatri, skola, socialtjänst och primärvård samt med psykoterapihandledning inom grund- och vidareutbildning vid Psykologiska institutionen, Göteborgs Universitet.

Den psykodynamiska förståelsen är utgångspunkt även i handledningsarbetet som förutom en ökad förståelse i klientärenden också syftar till att hjälpa den professionelle att reflektera kring och utforska relationella aspekter i det egna arbetet för att komma ur låsningar och komma vidare i sitt klientarbete. I fokus för handledningen kan också vara roller och situationer i arbetsgruppen och det egna arbetet generellt.

Handledning bidrar generellt till en ökad förståelse av upplevelser och erfarenheter för den professionelle som individ, i relation till klienter och arbetsgrupp vilket i sin tur leder till minskade känslor av belastning och stress.